Regulamin usługi

1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług za pomocą Serwisu Sprawy i jednocześnie stanowi regulamin świadczenia powyższych usług drogą elektroniczną przez Operatora. Poprzez zarejestrowanie i dostęp do Serwisu lub korzystanie z niego Abonent akceptuje niniejszy Regulamin i wyraża zgodę na jego przestrzeganie.

1.2. Za pomocą Serwisu Sprawy Operator świadczy usługi wyłącznie na rzecz przedsiębiorców. Konsumenci nie są uprawnieni do korzystania z Serwisu. W związku z powyższym Regulamin nie będzie stosowany w relacjach z osobami występującymi w charakterze konsumentów.

1.3. Wszelkie informacje prezentowane w Serwisie oraz na stronie internetowej www.sprawy24.pl, w tym w szczególności informacje o możliwych sposobach zawarcia oraz warunkach umów na korzystanie z usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy, o którym stanowi przepis art. 71 kodeksu cywilnego. Do umów pomiędzy Operatorem a Abonentami nie znajdują zastosowania przepisy art. 661 § 2 i 3 kodeksu cywilnego, na co Abonent zawierający umowę z Operatorem wyraża zgodę.

2. Definicje

2.1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
a) Regulaminie – rozumie się przez to niniejszy Regulamin;
b) Serwisie – rozumie się przez to aplikację internetową Sprawy, umożliwiającą korzystanie z usług;
c) Operatorze – rozumie się przez to spółkę Sprawy sp. z o. o. z siedzibą w Katowicach (40-012) przy ul. Św. Jana 10, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000385010, posługującą się numerami NIP 9372648222 i REGON 241939650.
d) Abonencie – rozumie się przez to korzystającą z Serwisu osobę fizyczną korzystającą z Serwisu w celu związanym z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie mającą osobowości prawnej, utworzoną zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3. Prawa autorskie

3.1. Wszelkie majątkowe prawa autorskie do Serwisu, w zakresie wskazanym w przepisie art. 74 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz. U. z 2006 r. nr 90 poz. 631 ze zm.), należą do Operatora.

3.2. Serwis wraz ze strukturą bazy danych stanowiącą jego integralną część, stanowią przedmiot prawa autorskiego. Abonent nie ma prawa ujawniać wartości intelektualnych chronionych prawem autorskim, zawartych w Serwisie osobom trzecim.

3.3. W przypadku rażącego naruszenia postanowień Regulaminu przez Abonenta, Operator uprawniony jest do zawieszenia świadczenia usług na rzecz Abonenta za pośrednictwem Serwisu, po uprzednim wezwaniu Abonenta do zaniechania naruszeń.

3.4. Serwis udostępniany jest Abonentom w formule SaaS (Software as a Service – tj. oprogramowanie jako usługa) i nie upoważnia do zwielokrotniania programu komputerowego dostępnego w ramach Serwisu i tym samym korzystanie z niego nie wymaga dodatkowej zgody Operatora w postaci licencji lub przeniesienia autorskich praw majątkowych do tego programu.

4. Zakres usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu

4.1. Serwis umożliwia zarządzanie sprawami, kalendarzem, kontaktami i dokumentami Abonenta, rejestrację czasu pracy i wydatków, wystawianie faktur VAT oraz dostęp do danych dla klientów Abonenta.

4.2. Serwis korzysta z zaawansowanej technologii cloud computing, by zapewnić najwyższą jakość oferowanych usług, m. in. poprzez możliwość stałego (24/7/365) dostępu do danych z każdego miejsca na Ziemi, za pośrednictwem komputerów i urządzeń mobilnych, które posiadają dostęp do sieci Internet.

4.3. Operator zastrzega sobie możliwość zmiany funkcjonalności Serwisu rozbudowując go o nowe funkcje i udogodnienia dla klientów, jak i zmiany w istniejącej funkcjonalności, w dowolnej chwili.

5. Dostęp do Serwisu i rejestracja Abonenta

5.1. Operator świadczy usługi poprzez Serwis dostępny za pośrednictwem sieci Internet. Abonent może korzystać z poszczególnych funkcjonalności Serwisu za pomocą dowolnego komputera lub urządzenia mobilnego (tablet, smartfon, itp.), w dowolny sposób połączonego z Internetem.

5.2. Abonent przed rozpoczęciem pracy w Serwisie, musi założyć konto, postępując zgodnie z instrukcją zawartą na stronie www.sprawy24.pl. Z chwilą utworzenia konta Abonenta, dochodzi do zawarcia pomiędzy Operatorem a Abonentiem umowy o świadczenie usług za pośrednictwem Serwisu, na warunkach wskazanych w treści niniejszego Regulaminu. Umowa o świadczenie usług za pośrednictwem Serwisu zawierana jest na czas nieokreślony.

5.3. Abonent może rozwiązać umowę o świadczenie usług za pośrednictwem Serwisu w dowolnym momencie poprzez usunięcie konta Abonenta. W momencie usunięcia konta Abonenta i tym samym rozwiązania umowy o świadczenie usług za pośrednictwem Serwisu, usunięte zostają również wszystkie dane Abonenta utrwalone w ramach tego konta.

5.4. Prawidłowe wypełnienie formularza rejestracji w celu utworzenia konta Abonenta wymaga podania co najmniej następujących danych Abonenta:
a) adresu e-mail,
b) imienia i nazwiska,
c) hasła dostępu,
d) numeru telefonu,
e) nazwy firmy.

5.5. Abonent jest wyłącznie odpowiedzialny za ochronę identyfikatora i hasła używanego do uzyskania dostępu do Serwisu. Abonent zobowiązuje się nie ujawniać hasła osobom trzecim. Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z niezastosowania się do powyższych wymagań. Abonent poinformuje Operatora bez zbędnej zwłoki o każdym naruszeniu bezpieczeństwa lub nieautoryzowanego użycia konta Abonenta.

5.6. Operator przesyła Abonentowi na podany przez niego adres e-mail wiadomości związane z funkcjonowaniem Serwisu, w tym m.in. komunikaty dotyczące funkcjonowania Serwisu, materiały szkoleniowe, informacje o nowych funkcjonalnościach Serwisu oraz zmianach treści Regulaminu.

5.7. Abonent może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Operatora informacji handlowych o produktach Operatora, przesyłanych na adres Abonenta podany w trakcie rejestracji. Ewentualne wyrażenie zgody następuje w trakcie tworzenia konta Abonenta poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu rejestracyjnym w drugim kroku rejestracji.

5.8. Abonent może dokonać zawarcia umowy poprzez jej podpisanie w formie pisemnej. W takim wypadku umowa zawarta przez Abonenta z Operatorem może odmiennie regulować zasady korzystania z Serwisu niż określone zostało to w Regulaminie.

6. Odpłatność za korzystanie z Serwisu

6.1. Szczegółowe informacje na temat poszczególnych planów taryfowych oraz opłat pobieranych przez Operatora za korzystanie z Serwisu znajdują się w cenniku, zamieszczonym na stronie www.sprawy24.pl/cennik.

6.2. Wszystkie opłaty za korzystanie z Serwisu naliczane są z góry przed rozpoczęciem danego okresu rozliczeniowego na podstawie faktury VAT wygenerowanej przez Operatora.

6.3. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany opłat za korzystanie z Serwisu w dowolnym momencie. Jednakże nowe ceny będą miały jedynie zastosowanie dla nowych Abonentów. Ceny dla dotychczasowych Abonentów pozostaną bez zmian.

7. Dane Abonenta i ich ochrona

7.1. Dane Abonenta, wprowadzane do Serwisu, stanowią własność Abonenta.

7.2. Dane osobowe podane przez Abonenta w trakcie tworzenia konta Abonenta będą przetwarzane przez Operatora w celu należytego świadczenia usług za pośrednictwem Serwisu. Przetwarzanie danych osobowych przez Operatora będzie się odbywało zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.

7.3. Administratorem danych osobowych Abonenta jest Operator, który podejmuje wszelkie niezbędne środki do ochrony tych danych, jak również innych danych wprowadzanych do Serwisu przez Abonenta.

7.4. Podanie przez Abonenta danych osobowych wymaganych do utworzenia konta Abonenta jest dobrowolne, jednakże stanowi ono warunek konieczny do skutecznego utworzenia tego konta oraz korzystania z usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu.

7.5. Dane osobowe Abonenta przetwarzane są przez Usługodawcę w zbiorze danych osobowych zarejestrowanym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

7.6. Na ochronę, o której mowa powyżej składają się w szczególności:
a) szyfrowanie transmisji – dane Abonenta szyfrowane są przy użyciu certyfikatu SSL szwajcarskiej firmy SwisSign i nie mogą być przechwycone i rozszyfrowane przez niepowołane osoby;
b) szyfrowanie dysków twardych – dane Abonenta umieszczone są na zaszyfrowanych dyskach twardych, co uniemożliwia ich odczyt w przypadku nieuprawnionego dostępu;
c) system kontroli dostępu do danych – tylko Abonent ma dostęp do swoich danych, za pomocą nadanego przez siebie hasła. Operator i zatrudnione przez niego osoby ani inni użytkownicy Serwisu nie mają wglądu do danych Abonenta;
d) system zabezpieczenia danych przed awarią urządzeń – wszelkie wprowadzone przez Abonenta dane będą przechowywane w taki sposób, aby wyeliminować możliwość ich utraty w razie awarii sprzętu. Dane Abonenta przechowywane są na zduplikowanych dyskach twardych (RAID 6). Operator wykonuje codzienny backup danych, który przechowywany jest w innym chronionym budynku na terenie tego samego data center;
e) system bezpieczeństwa centrum obliczeniowego – Serwis przechowuje dane Abonenta w Szwajcarii, gdzie są one chronione tak samo jak informacje bankowe. Centrum danych (zwane dalej Centrum Danych), w którym Serwis przechowuje dane Abonenta, znajduje się w Zurichu, posiada certyfikaty bezpieczeństwa ISO i BS oraz jest certyfikowane przez FEMA do użytku przez szwajcarskie banki i instytucje finansowe. Centrum Danych stanowi własność szwajcarskiej spółki CLOUDSIGMA AG zarejestrowanej w Kantonie Zürich (SZWAJCARIA) pod numerem CH-020.3.034.422-0, adres: Sägereistrasse 35, CH-8152 Glattbrugg, Switzerland. Dane Abonenta, w tym jego dane osobowe, przechowywane są w Centrum Danych na podstawie umowy łączącej Operatora oraz wskazaną wyżej spółkę CLOUDSIGMA AG. Centrum danych jest stale monitorowane na wypadek kradzieży, pożaru, czy innych zdarzeń, które mogłyby zagrozić bezpieczeństwu danych.

7.7. Operator zapewnia ochronę danych zapisanych na koncie Abonenta przed dostępem osób trzecich, z zastrzeżeniem osób upoważnionych przez Abonenta lub innych osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Operator zabezpieczając dane dokłada w tym zakresie należytej staranności – zgodnie z posiadaną wiedzą i dostępnymi środkami technicznymi.

7.8. Zabezpieczenie danych zapisanych na koncie Abonenta przed dostępem osób trzecich następuje poprzez weryfikację danych dostępowych, tj. loginu Abonenta, którym jest indywidualny adres e-mail oraz hasła.

7.9. Abonent przyjmuje do wiadomości, że infrastruktura teleinformatyczna Serwisu spełnia wymogi i mechanizmy bezpieczeństwa określone w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i serwisy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. 2004 nr 100 poz. 1024).

7.10. Abonent ma prawo wglądu do swoich danych Abonenta oraz swoich danych osobowych i modyfikowania ich w każdej chwili. Operator zobowiązuje się nie przekazywać danych Abonenta osobom trzecim.

7.11. Możliwe są chwilowe braki w dostępie do konta Abonenta wynikające z konieczności konserwacji systemu informatycznego, którym posługuje się Operator. O takich utrudnieniach dostępu do Serwisu Operator będzie się starał informować Abonenta w przypadkach ich wystąpienia.

7.12. W odniesieniu do przechowywania danych Abonenta, w zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy prawa polskiego, odpowiedzialność Operatora względem Abonenta jest ograniczona do zakresu odpowiedzialności właściciela Centrum Danych, tj. spółki CLOUDSIGMA AG względem Operatora, wynikającego z treści Warunków Korzystania z Serwisu („Terms of Service”) dostępnych pod adresem: www.cloudsigma.com/legal-switzerland.

7.13. Operator zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Abonenta o każdym żądaniu dostępu do jego danych wystosowanym przez prokuraturę, sąd lub inne uprawnione organy państwowe.

7.14. W przypadku rozwiązania umowy Abonent ma prawo do eksportu danych zapisanych na koncie Abonenta do powszechnie używanego formatu.

8. Odpowiedzialność Operatora

8.1. Operator podejmuje wszelkie starania, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie Serwisu pod względem technicznym oraz formalno-prawnym. Operator nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody i straty Abonenta bezpośrednio lub pośrednio (łącznie ze szkodami z tytułu utraty zysków z prowadzenia przedsiębiorstwa, przerw w działalności przedsiębiorstwa lub utraty informacji gospodarczej oraz innymi szkodami o charakterze majątkowym), powstałymi z powodu użycia, niemożliwości użycia lub błędnego działania Serwisu.

8.2. Operator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności w związku z niewłaściwym korzystaniem przez Abonenta z Serwisu oraz nieprawidłowym funkcjonowaniem sprzętu komputerowego, oprogramowania komputerowego, czy też systemu łączności, za pomocą których Abonent łączy się z Serwisem.

8.3. Operator nie gwarantuje Abonentowi ciągłej (nieprzerwanej, bezawaryjnej) pracy Serwisu, w szczególności jeżeli przerwa w działaniu wynikła:
a) z przyczyn niezawinionych przez Operatora, w szczególności leżących po stronie Abonenta, osób trzecich lub operatora odpowiedzialnego za transmisję danych;
b) z konieczności przeprowadzenia przez Operatora niezbędnych prac konserwacyjnych lub serwisowych;
c) wskutek działania siły wyższej.

8.4. Serwis może zawierać linki do stron internetowych osób trzecich (np. reklamodawców), które nie są własnością i nie są kontrolowane przez Operatora. Operator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek z tych stron oraz informacji, materiałów, produktów lub usług w nich zawartych.

8.5. Serwis umożliwia Abonentowi dodawanie i przesłanie informacji, tekstu, grafiki lub innych materiałów, które pozostają własnością Abonenta. Operator nie ponosi odpowiedzialności za treści przesyłane i publikowane przez Abonentów w Serwisie.

8.6. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Operatora umowy o świadczenie usług za pośrednictwem Serwisu, z przyczyn wynikających z działań lub zaniechań właściciela Centrum Danych, tj. spółki CLOUDSIGMA AG, odpowiedzialność Operatora względem Abonenta z tego tytułu jest ograniczona do zakresu odpowiedzialności właściciela Centrum Danych, tj. spółki CLOUDSIGMA AG względem Operatora, wynikającego z treści Warunków Korzystania z Serwisu („Terms of Service”) dostępnych pod adresem: www.cloudsigma.com/legal-switzerland

9. Ograniczenia w korzystaniu z Serwisu

9.1. Zakazane jest przesyłanie i publikowanie za pomocą Serwisu treści zabronionych przez powszechnie obowiązujące prawo, w tym umowy międzynarodowe, prawo unijne i prawo Rzeczypospolitej Polskiej.

9.2. Zabrania się w szczególności:
a) korzystania z Serwisu dla jakichkolwiek celów niezgodnych z prawem lub do promowania nielegalnych działań;
b) zamieszczania treści z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym prawa własności intelektualnej i prawa do prywatności, dóbr osobistych osób trzecich, itp.;
c) podszywania się pod innych Abonentów;
d) rozsyłania za pomocą Serwisu niezamówionych komunikatów, reklam lub spamu;
e) publikowania linków do złośliwej zawartości przeznaczonej do uszkodzenia lub zakłócenia działania sprzętu lub oprogramowania osób trzecich lub zagrażającej ich prywatności.

10. Reklamacje

10.1. Wszelkie reklamacje i uwagi związane z korzystaniem z Serwisu Abonent powinien przesłać z adresu e-mail zarejestrowanego w Serwisie na adres poczty elektronicznej Operatora: info@sprawy24.pl.

10.2. Reklamacje wraz z uzasadnieniem (opisem zdarzenia) powinny być zgłaszane przez Abonenta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty zaistnienia zdarzenia uzasadniającego złożenie reklamacji lub od chwili kiedy Abonent powziął informację o zajściu takiego zdarzenia.

10.3. Operator jest zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 14 dni od daty otrzymania kompletnego zgłoszenia reklamacyjnego.

10.4. O sposobie załatwienia reklamacji Abonent zostanie poinformowany drogą elektroniczną w terminie 14 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji.

11. Zmiana Regulaminu

11.1. Operator zastrzega sobie prawo do możliwości zmiany Regulaminu. Zmiana Regulaminu może nastąpić w szczególności w wypadku zmian technologicznych lub organizacyjnych w działaniu Serwisu. O zmianach Regulaminu Operator zawiadamia Abonenta udostępniając treść nowego Regulaminu na internetowych stronach Serwisu jednocześnie przesyłając zmienioną treść Regulaminu na adres mailowy Abonenta zarejestrowany w Serwisie.

11.2. W przypadku nie wyrażenia zgody na treść zmian Regulaminu, Abonent może w terminie 7 dni od otrzymania treści zmienionego Regulaminu usunąć konto Abonenta i tym samym rozwiązać umowę o świadczenie usług za pośrednictwem Serwisu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie po upływie 7 dni od opublikowania treści nowego Regulaminu na internetowych stronach Serwisu oraz przesłania Abonentowi zmienionej treści Regulaminu.

12. Postanowienia końcowe

12.1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.

12.2. Regulamin udostępniony jest na stronie Serwisu, tj. pod adresem internetowym: www.sprawy24.pl/regulamin-uslugi, w sposób umożliwiający jego zapisanie i przechowywanie oraz odtwarzanie na urządzeniu Abonenta.

12.3. Wszelkie ewentualne spory wynikające z korzystania z Serwisu lub powstające w związku z tym korzystaniem zostaną poddane pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego ze względu na siedzibę Operatora.

Ostatnia modyfikacja: 01.01.2016